SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Súčasnosť obce

V súčasnosti žije v obci Nižná Rybnica 416 trvalo bývajúcich obyvateľov. Novodobý rozvoj obce prezentuje súčasný stav občianskej vybavenosti. Kresťanská verejnosť môže v obci navštíviť gréckokatolícky chrám, ktorý bol najskôr drevený, neskôr murovaný. Chrám, nachádzajúci sa v dolnej časti obce je zasvätený Pokrove Panny Márie. V máji 1994 bolo začaté s výstavbou pravoslávneho chrámu v hornej časti obce pri hlavnej ceste. Po jeho dokončení bol zasvätený Uspeniju Presvjatoj Bohorodici. V roku 1998 bola neďaleko chrámu postavená farská budova. Ku koloritu sakrálych stavieb je možné začleniť aj budovu novopostavenej rozlúčkovej siene, umiestnenej na miestnom cintoríne, ktorá bola daná do užívania obce 5.7.2007.

Obec má tri cintoríny a podľa záznamov kronikára obce to sú:
– starý „barónsky” cintorín – smerom na Sobrance, v strede cintorína sa nachádza kríž a vedľa neho je pochovaná rodina barónky Draveckej,
– veľký starý cintorín – sú tam pochovaný občania prevažne z dolnej časti obce – z „nižného konca”,
– nový cintorín – nachádza sa medzi starým a novým valalom a slúži ako súčasné pohrebisko.

Z inžinierskych sietí ma obec vyriešenú plynofikáciu. V apríli 2008 sa začala výstavba vodovodu, ktorá je v súčasnosti dokončená a uvedená do prevádzky. Začatá je aj výstavba kanalizácie s pripojením sa na ČOV v Sobranciach.

V roku 2008 sa uskutočnila modernizácia a rekonštrukcia miestneho bezdrôtového rozhlasu.
Obec má Územný plán obce a spracovanú dokumentáciu, ktorá má komplexne riešiť v obci cesty, chodníky a verejné priestranstvá.

Kultúrno-športovú činnosť reprezentuje hlavne futbalový klub, ktorý hrá futbal v registrovanej futbalovej lige a funguje s podporou obce a miestnych podnikateľov. K športovým aktivitám slúži futbalové ihrisko vo vlastníctve obce. V súčasnosti sa začalo s jeho rekonštrukciou, ktorá by mala zahŕňať oplotenie výstavbu unimobuniek.
V obci bola znovu obnovená činnosť dobroveľného hasičského zboru, ktorý sa zúčastňuje súťaži v rámci okresu Sobrance a Michalovce.

V obci bol založený taktiež Klub Jednoty dôchodcov, kde sa naši starší občania stretávajú raz týždenne a organizujú rôzne kultúrno spoločenské akcie a výlety.

Na Kultúrne aktivity sa využívajú priestory kultúrneho domu. Slúži občanom na uskutočňovanie rôznych spoločenských podujatí – spoločenské zábavy, prezentácie, oslavy jubileí, krstiny, svadby ale aj kary.

Obec tento kultúrny dom taktiež využíva na konanie kultúrnych akcií, a to: oslavy MDŽ, oslavy MDD, Deň úcty k starším, Mikuláš. Okrem toho sa konajú kultúrne podujatia ako je napr., „Stavanie mája” na verejných priestranstvách.

V roku 2007 obec nadviazala cezhraničnú medzinárodnú spoluprácu s ukrajinskou obcou Nevicke, s obcou Chvalovice v Českej republike. V roku 2008 k týmto partnerským obciam pribudla obec Sajoecseg v Maďarsku. Medzinárodná spolupráca by mala byť zameraná na obojstranný rozvoj týchto obcí a financovaní z prostriedkov Európskej únie.

Obecný úrad
Obecný úradObecný úradObecný úradObecný úradObecný úradObecný úradObecný úradObecný úradObecný úradObecný úradObecný úradObecný úradObecný úradObecný úradObecný úradObecný úradObecný úradObecný úradObecný úradObecný úradObecný úrad
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Nižná Rybnica je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 07:30 – 15:30
  • Ut: 07:30 – 15:30
  • St: 07:30 – 15:30
  • Št: 07:30 – 15:30
  • Pi: 07:30 – 15:30